Blog Image

Mellem Nordpolen og Grønland

Om projektet

Forskere fra en række danske og grønlandske institutioner og enkelte udenlandske kolleger har i perioden den 14. april til den 6. maj 2009 etableret en forskningslejr på havisen nord for Grønland.

Lejren er et led i det internationale polarår (IPY) og vil fungere som udgangspunkt for en række observationskampagner med henblik på bedre, at kunne forstå observerede ændringer i det arktiske miljø. Den danske og grønlandske del af forskerholdet har oprettet denne blog for løbende at give interesserede et indblik i dagligdagen i lejren. Vores forbindelse med omverdenen, og derfor også denne blog, foregår via iridium-telefon, så vi forventer kun at skrive få daglige indlæg, krydret med et billede i ny og næ. Go' læsning!

Steffen og Gorm

Personer Posted on 06 Apr, 2009 14:47:03

Steffen Malskær Olsen siddende og Gorm Dybkjær skubbende.

Steffen Malskær Olsen er oceanograf og ansat ved DMI’s Center for Ocean og Is. Til dagligt arbejder Steffen på at forstå og beskrive naturlige og klimatiske ændringer i Nordatlantens dominerende havstrømme. Gorm Dybkjær er ansat som isfysiker og arbejder til dagligt med monitorering af havis på baggrund af satellit data. På GreenArc lejren står Steffen og Gorm for at kortlægge havstrømmene og deres transport af salt, varme og ferskvand i et oceanografisk ukendte område nord for Grønland. Disse målinger vil udgøre en vigtig brik til at forstå det Arktiske Ocean’s rolle i klimasystemet og vil stå som en basis for at vurdere fremtidige klimatisk betingende ændringer i områdets havstrømme og deres betydning for det Arktiske havisdække.OCEANOGRAFI

Vores forskning Posted on 06 Apr, 2009 14:36:48

Kortlægning af havstrømme og vandmasser nord for Grønland

Der er en række videnskabelige grunde til at udføre en oceanografiske målekampagne nord for Grønland:

1) På grund af det tykke havisdække, er området oceanografisk set ukendt land. Vi kender meget lidt til temperatur og salt fordelingen i området, de dominerende strømmes orientering og styrke og endu mindre til deres naturlige og klimatiske ændringer.

2) Polarisen i området som danner base for den videnskabelige lejr, har stor klimatisk betydning og er en vigtig forudsætning for opretholdelsen af det kendte økosystem og vildtliv langs den Grønlands østkyst. For at isen kan overleve fra vinter til vinter, er det nødvendigt at det er effektivt isoleret fra varmen i oceanets indre, en varme som bringes til det arktiske ocean via Golfstrømmen mod syd. Her spiller den arktiske haloclin en vigtig rolle ved at opretholde en stærk lagdeling som forhindrer varmen i at nå op til havisen. Et mål for det oceanografiske program er netop at beskrive haloclinens tilstand i området.

3) Den dybe arktiske grænsestrøm følger generelt den kontinentale skråning mod uret rundt i det Arktiske Ocean, hvor den løbende suppleres. Nord for Grønland har strømmen dermed samlet bidrag fra hele det Arktiske ocean inden den drejer mod syd i Framstrædet hvor den bidrager til dybvandet i Grønlandshavet. Vi vil med målekampagnen beskrive sammensætningen og styrken af denne strøm inden det endelige exit fra Arktis.

4) Under isen over den nordgrønlandske shelf findes store mængder opblandet ferskvand i de øverste vandlag. Det Arktiske Ocean er kendetegnet af et overskud af ferskvand som stammer fra flodudløb, smeltende havis og nedbør. Relativt fersk vand tilføres tillige fra Stillehavet gennem Bering Strædet. Udstrømningen mod syd til Nordatlanten sker på begge sider af Grønland, mod øst gennem Nares strædet og det Canadiske Ørige, mod vest gennem Fram Strædet. Mod syd vil ferskvandet kunne påvirke eksempelvis dybvanddannelsen i Grønlandshavet og Labradorhavet. Det er derfor vigtigt at kende styrken af de enkelte ‘ventiler’, hvor området nord for Grønland lader til at være styrende. Et vandprøveprogram vil her blandt andet hjælpe os til at bestemme om Stillehavsvand når frem til Framstrædet.

Måleprogrammet vil blive fokuseret langs to snit, hvor det centrale program går på tværs af den Nordgrøndlandske shelf og den Arktiske grænsestrøm ind i Amundsen Basinet af det Arktiske Ocean. Yderligere målinger som skal bidrage til at forstå tilstrømningen til området vil gå på tværs af Lomonosov Ryggen. Målingerne inkluderer temperatur, salt og iltfordelingen gennem hele vandsøjlen. Disse målinger understøttes af direkte strømmålinger samt et kemisk program til måling af nærringssalte og iltisotoper. Dette sker i samarbejde med Norsk Polar Institut. Det danske program suppleres tillige internationale aktiviteter med udgangspunkt fra lejren samt specielt et parallelt program med lignende fokus i den Canadiske sektor.

Havdybdekort over området Nord for Grønland. GreenArc lejren placeres på havisen omkring den grønne markering og vil herefter være i fri drift med havisen, sandsynligvis i østlige og sydlige retninger. Oceanografiske målinger vil være fokuset på de to snit markeret med røde punkter. Fra lejren nås positioner for målinger ved hjælp af snescooter og helikopter. Gule markeringer indikerer målinger i den Canadiske sektor.